ಉಚಿತ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳು

ನೀವು ಉಚಿತ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಉಚಿತ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ನಾವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಚಿತ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ!

Google Shopping Certification

245 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Shopping Certification

Display & Video 360

224 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Display & Video 360

Campaign Manager Certification

218 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Campaign Manager Certification

Google Ads Display Certification

203 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Ads Display Certification

Google Ads Search Certification

201 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Ads Search Certification

Google Ads Video Certification

176 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Ads Video Certification

HubSpot Inbound Marketing Certification

170 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Inbound Marketing Certification

Google Ads - Measurement Certification

166 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Ads - Measurement Certification

Grow Offline Sales Certification

150 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Grow Offline Sales Certification

HubSpot Inbound Certification

149 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Inbound Certification

Google Analytics Certification

148 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Analytics Certification

Mobile Experience Certification Exam

147 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Mobile Experience Certification Exam

Google Ads Creative

145 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Ads Creative

Google Ads Apps Assessment

143 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Ads Apps Assessment

Amazon DSP Certification

121 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Amazon DSP Certification

Digital Garage Final Exam

119 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Digital Garage Final Exam

Klipfolio Expert

118 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Klipfolio Expert

Digital Garage Quiz

115 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Digital Garage Quiz

HubSpot Marketing Software Certification

112 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Marketing Software Certification

Yandex Direct

112 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Yandex Direct

HubSpot Reporting

110 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Reporting

HubSpot Service Hub Software Certification

110 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Service Hub Software Certification

Yandex Metrica

105 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Yandex Metrica

Woorank Certification

101 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Woorank Certification

Google Analytics Individual Qualification

99 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Analytics Individual Qualification

Microsoft Search Advertising

99 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Microsoft Search Advertising

HubSpot Social Media Certification

97 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Social Media Certification

YouTube Content Ownership

97 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು YouTube Content Ownership

Amazon Sponsored Ads Foundations

96 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Amazon Sponsored Ads Foundations

HubSpot Sales Software Certification

96 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Sales Software Certification

Google Cloud Platform Business Professional

95 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Cloud Platform Business Professional

HubSpot Revenue Operations

93 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Revenue Operations

HubSpot Email Marketing Certification

91 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Email Marketing Certification

HubSpot Digital Advertising

89 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Digital Advertising

HubSpot Sales Enablement Certification

88 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Sales Enablement Certification

HubSpot Content Marketing Certification

87 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Content Marketing Certification

HubSpot CMS for Developers Certification

74 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot CMS for Developers Certification

Growth-Driven Design Agency Certification

73 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Growth-Driven Design Agency Certification

HubSpot Inbound Marketing Optimization

73 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Inbound Marketing Optimization

HubSpot SEO Certification Course

73 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot SEO Certification Course

Amazon Sizmek Ad Suite

72 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Amazon Sizmek Ad Suite

YouTube Asset Monetization

71 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು YouTube Asset Monetization

Creative Certification

70 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Creative Certification

HubSpot Growth-Driven Design Certification

70 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Growth-Driven Design Certification

Search Ads 360

70 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Search Ads 360

Microsoft Advertising Shopping

69 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Microsoft Advertising Shopping

Google Play Store Listing

68 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Play Store Listing

Microsoft Advertising Native & Display

68 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Microsoft Advertising Native & Display

HubSpot Contextual Marketing

67 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Contextual Marketing

Amazon Retail for Advertisers

65 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Amazon Retail for Advertisers

Amazon Advertising foundations Certification

64 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Amazon Advertising foundations Certification

HubSpot Inbound Sales Certification

64 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Inbound Sales Certification

Twitter Performance Fundamentals Badge

64 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Twitter Performance Fundamentals Badge

HubSpot CMS For Marketers

62 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot CMS For Marketers

Waze Ads Fundamentals Assessment

58 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Waze Ads Fundamentals Assessment

Amazon DSP Advanced

56 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Amazon DSP Advanced

Klipfolio Partner

56 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Klipfolio Partner

YouTube Music Assessment

54 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು YouTube Music Assessment

Amazon Twitch Gameplan

53 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Amazon Twitch Gameplan

HubSpot Frictionless Sales Certification

53 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Frictionless Sales Certification

HubSpot Digital Marketing Course

52 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Digital Marketing Course

Twitter Video Ad Badge Assessment

51 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Twitter Video Ad Badge Assessment

Get Started On Twitter Badge

50 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Get Started On Twitter Badge

SEMrush Advanced Google Analytics

50 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು SEMrush Advanced Google Analytics

YouTube Music Rights Management

50 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು YouTube Music Rights Management

HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

49 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

Twitter Launch and Connect Badge

49 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Twitter Launch and Connect Badge

Analytics for Beginners

42 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Analytics for Beginners

Android Enterprise Professional

41 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Android Enterprise Professional

Google Tag Manager Fundamentals

39 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Tag Manager Fundamentals

Introduction to Data Studio

35 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Introduction to Data Studio

Google Analytics 360

34 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Analytics 360

Android Enterprise Associate

28 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Android Enterprise Associate

Twitter Cross-Border Advertising Badge

28 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Twitter Cross-Border Advertising Badge

Twitter for Creatives Badge

28 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Twitter for Creatives Badge

Analytics for Power Users

27 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Analytics for Power Users

Google Educator Level 2

26 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Educator Level 2

Google Educator Level 1

22 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Educator Level 1

Bid Manager Optimization Assessment

21 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Bid Manager Optimization Assessment

Doubleclick Studio Assessment

21 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Doubleclick Studio Assessment

Twitter Ads Manager Fundamentals

19 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Twitter Ads Manager Fundamentals

Google My Business Basics

15 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google My Business Basics

Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

14 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

Ad Exchange API Basics

10 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Ad Exchange API Basics

DoubleClick Search Campaign Management Assessment

10 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು DoubleClick Search Campaign Management Assessment

Blog

3 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Blog

Google Ads Fundamentals Certification

3 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Google Ads Fundamentals Certification

Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

2 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

Dynamic Creatives Assessment

2 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Dynamic Creatives Assessment

Waze Ads Advanced Assessment

2 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Waze Ads Advanced Assessment

YouTube Channel Growth

2 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು YouTube Channel Growth

Ad Exchange Brand Controls Basics

1 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Ad Exchange Brand Controls Basics

Advanced Content Marketing with Brian Dean

1 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Advanced Content Marketing with Brian Dean

Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

1 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

Bing Accreditation Exam

1 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Bing Accreditation Exam

Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

1 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

Competitive Analysis and Keyword Research Course

1 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Competitive Analysis and Keyword Research Course

Digital Sales Certification

1 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು Digital Sales Certification

DoubleClick Campaign Manager Assessment

1 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು DoubleClick Campaign Manager Assessment

LinkedIn .NET Framework

1 ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು LinkedIn .NET Framework