സൗജന്യ ശരിയായ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷ ഉത്തരങ്ങൾ

നിങ്ങൾ സൗജന്യവും ശരിയായതുമായ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷ ഉത്തരങ്ങൾക്കായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷ ഉത്തരങ്ങൾ സൗജന്യമായി നേടുന്നതിൽ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയിലേക്കും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങൾ പ്രവേശനം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട പരീക്ഷയ്‌ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ ഉറവിടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. സന്ദർശിച്ചതിന് നന്ദി, സൗജന്യ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷ ഉത്തരങ്ങൾ നേടൂ!

Google Shopping Certification

245 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Shopping Certification

Display & Video 360

224 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Display & Video 360

Campaign Manager Certification

218 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Campaign Manager Certification

Google Ads Display Certification

203 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Ads Display Certification

Google Ads Search Certification

201 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Ads Search Certification

Google Ads Video Certification

176 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Ads Video Certification

HubSpot Inbound Marketing Certification

170 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Inbound Marketing Certification

Google Ads - Measurement Certification

166 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Ads - Measurement Certification

Grow Offline Sales Certification

150 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Grow Offline Sales Certification

HubSpot Inbound Certification

149 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Inbound Certification

Google Analytics Certification

148 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Analytics Certification

Mobile Experience Certification Exam

147 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Mobile Experience Certification Exam

Google Ads Creative

145 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Ads Creative

Google Ads Apps Assessment

143 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Ads Apps Assessment

Amazon DSP Certification

121 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Amazon DSP Certification

Digital Garage Final Exam

119 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Digital Garage Final Exam

Klipfolio Expert

118 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Klipfolio Expert

Digital Garage Quiz

115 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Digital Garage Quiz

HubSpot Marketing Software Certification

112 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Marketing Software Certification

Yandex Direct

112 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Yandex Direct

HubSpot Reporting

110 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Reporting

HubSpot Service Hub Software Certification

110 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Service Hub Software Certification

Yandex Metrica

105 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Yandex Metrica

Woorank Certification

101 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Woorank Certification

Google Analytics Individual Qualification

99 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Analytics Individual Qualification

Microsoft Search Advertising

99 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Microsoft Search Advertising

HubSpot Social Media Certification

97 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Social Media Certification

YouTube Content Ownership

97 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ YouTube Content Ownership

Amazon Sponsored Ads Foundations

96 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Amazon Sponsored Ads Foundations

HubSpot Sales Software Certification

96 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Sales Software Certification

Google Cloud Platform Business Professional

95 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Cloud Platform Business Professional

HubSpot Revenue Operations

93 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Revenue Operations

HubSpot Email Marketing Certification

91 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Email Marketing Certification

HubSpot Digital Advertising

89 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Digital Advertising

HubSpot Sales Enablement Certification

88 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Sales Enablement Certification

HubSpot Content Marketing Certification

87 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Content Marketing Certification

HubSpot CMS for Developers Certification

74 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot CMS for Developers Certification

Growth-Driven Design Agency Certification

73 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Growth-Driven Design Agency Certification

HubSpot Inbound Marketing Optimization

73 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Inbound Marketing Optimization

HubSpot SEO Certification Course

73 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot SEO Certification Course

Amazon Sizmek Ad Suite

72 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Amazon Sizmek Ad Suite

YouTube Asset Monetization

71 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ YouTube Asset Monetization

Creative Certification

70 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Creative Certification

HubSpot Growth-Driven Design Certification

70 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Growth-Driven Design Certification

Search Ads 360

70 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Search Ads 360

Microsoft Advertising Shopping

69 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Microsoft Advertising Shopping

Google Play Store Listing

68 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Play Store Listing

Microsoft Advertising Native & Display

68 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Microsoft Advertising Native & Display

HubSpot Contextual Marketing

67 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Contextual Marketing

Amazon Retail for Advertisers

65 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Amazon Retail for Advertisers

Amazon Advertising foundations Certification

64 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Amazon Advertising foundations Certification

HubSpot Inbound Sales Certification

64 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Inbound Sales Certification

Twitter Performance Fundamentals Badge

64 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Twitter Performance Fundamentals Badge

HubSpot CMS For Marketers

62 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot CMS For Marketers

Waze Ads Fundamentals Assessment

58 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Waze Ads Fundamentals Assessment

Amazon DSP Advanced

56 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Amazon DSP Advanced

Klipfolio Partner

56 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Klipfolio Partner

YouTube Music Assessment

54 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ YouTube Music Assessment

Amazon Twitch Gameplan

53 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Amazon Twitch Gameplan

HubSpot Frictionless Sales Certification

53 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Frictionless Sales Certification

HubSpot Digital Marketing Course

52 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Digital Marketing Course

Twitter Video Ad Badge Assessment

51 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Twitter Video Ad Badge Assessment

Get Started On Twitter Badge

50 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Get Started On Twitter Badge

SEMrush Advanced Google Analytics

50 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ SEMrush Advanced Google Analytics

YouTube Music Rights Management

50 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ YouTube Music Rights Management

HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

49 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

Twitter Launch and Connect Badge

49 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Twitter Launch and Connect Badge

Analytics for Beginners

42 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Analytics for Beginners

Android Enterprise Professional

41 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Android Enterprise Professional

Google Tag Manager Fundamentals

39 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Tag Manager Fundamentals

Introduction to Data Studio

35 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Introduction to Data Studio

Google Analytics 360

34 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Analytics 360

Android Enterprise Associate

28 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Android Enterprise Associate

Twitter Cross-Border Advertising Badge

28 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Twitter Cross-Border Advertising Badge

Twitter for Creatives Badge

28 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Twitter for Creatives Badge

Analytics for Power Users

27 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Analytics for Power Users

Google Educator Level 2

26 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Educator Level 2

Google Educator Level 1

22 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Educator Level 1

Bid Manager Optimization Assessment

21 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Bid Manager Optimization Assessment

Doubleclick Studio Assessment

21 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Doubleclick Studio Assessment

Twitter Ads Manager Fundamentals

19 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Twitter Ads Manager Fundamentals

Google My Business Basics

15 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google My Business Basics

Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

14 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

Ad Exchange API Basics

10 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Ad Exchange API Basics

DoubleClick Search Campaign Management Assessment

10 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ DoubleClick Search Campaign Management Assessment

Blog

3 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Blog

Google Ads Fundamentals Certification

3 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Google Ads Fundamentals Certification

Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

2 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

Dynamic Creatives Assessment

2 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Dynamic Creatives Assessment

Waze Ads Advanced Assessment

2 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Waze Ads Advanced Assessment

YouTube Channel Growth

2 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ YouTube Channel Growth

Ad Exchange Brand Controls Basics

1 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Ad Exchange Brand Controls Basics

Advanced Content Marketing with Brian Dean

1 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Advanced Content Marketing with Brian Dean

Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

1 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

Bing Accreditation Exam

1 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Bing Accreditation Exam

Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

1 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

Competitive Analysis and Keyword Research Course

1 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Competitive Analysis and Keyword Research Course

Digital Sales Certification

1 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ Digital Sales Certification

DoubleClick Campaign Manager Assessment

1 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ DoubleClick Campaign Manager Assessment

LinkedIn .NET Framework

1 എന്നതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ LinkedIn .NET Framework