නොමිලේ නිවැරදි සහතික කිරීමේ විභාග පිළිතුරු

ඔබ නොමිලේ, නිවැරදි සහතික කිරීමේ විභාග පිළිතුරු සොයන්නේ නම්, ඔබ නිවැරදි ස්ථානයට පැමිණ ඇත. නොමිලේ නිවැරදි සහතික කිරීමේ විභාග පිළිතුරු ලබා ගැනීමේදී, අපි පුළුල් පරාසයක සහතික කිරීමේ විභාග සහ ඒවායේ පිළිතුරු සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දෙන්නෙමු.. ඔබ නිශ්චිත විභාගයක් සඳහා සූදානම් වීමට බලාපොරොත්තු වුවද හෝ ඔබේ දැනුම වැඩි කර ගැනීමට අවශ්‍ය වුවද, ඔබට අවශ්‍ය සම්පත් අප සතුව ඇත.

ඔබ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් නම්, අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත ගොස් අපගේ පවතින සම්පත් දෙස බලන්න. ඔබගේ මීළඟ සහතිකපත්‍ර විභාගය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල ඔබ සොයා ගනු ඇතැයි අපට විශ්වාසයි. නොමිලේ නිවැරදි සහතික කිරීමේ විභාග පිළිතුරු ලබා ගැනීමට පැමිණීමට ස්තූතියි!

Google Shopping Certification

245 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Shopping Certification

Display & Video 360

224 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Display & Video 360

Campaign Manager Certification

218 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Campaign Manager Certification

Google Ads Display Certification

203 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Ads Display Certification

Google Ads Search Certification

201 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Ads Search Certification

Google Ads Video Certification

176 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Ads Video Certification

HubSpot Inbound Marketing Certification

170 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Inbound Marketing Certification

Google Ads - Measurement Certification

166 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Ads - Measurement Certification

Grow Offline Sales Certification

150 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Grow Offline Sales Certification

HubSpot Inbound Certification

149 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Inbound Certification

Google Analytics Certification

148 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Analytics Certification

Mobile Experience Certification Exam

147 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Mobile Experience Certification Exam

Google Ads Creative

145 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Ads Creative

Google Ads Apps Assessment

143 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Ads Apps Assessment

Amazon DSP Certification

121 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Amazon DSP Certification

Digital Garage Final Exam

119 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Digital Garage Final Exam

Klipfolio Expert

118 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Klipfolio Expert

Digital Garage Quiz

115 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Digital Garage Quiz

HubSpot Marketing Software Certification

112 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Marketing Software Certification

Yandex Direct

112 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Yandex Direct

HubSpot Reporting

110 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Reporting

HubSpot Service Hub Software Certification

110 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Service Hub Software Certification

Yandex Metrica

105 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Yandex Metrica

Woorank Certification

101 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Woorank Certification

Google Analytics Individual Qualification

99 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Analytics Individual Qualification

Microsoft Search Advertising

99 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Microsoft Search Advertising

HubSpot Social Media Certification

97 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Social Media Certification

YouTube Content Ownership

97 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු YouTube Content Ownership

Amazon Sponsored Ads Foundations

96 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Amazon Sponsored Ads Foundations

HubSpot Sales Software Certification

96 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Sales Software Certification

Google Cloud Platform Business Professional

95 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Cloud Platform Business Professional

HubSpot Revenue Operations

93 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Revenue Operations

HubSpot Email Marketing Certification

91 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Email Marketing Certification

HubSpot Digital Advertising

89 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Digital Advertising

HubSpot Sales Enablement Certification

88 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Sales Enablement Certification

HubSpot Content Marketing Certification

87 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Content Marketing Certification

HubSpot CMS for Developers Certification

74 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot CMS for Developers Certification

Growth-Driven Design Agency Certification

73 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Growth-Driven Design Agency Certification

HubSpot Inbound Marketing Optimization

73 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Inbound Marketing Optimization

HubSpot SEO Certification Course

73 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot SEO Certification Course

Amazon Sizmek Ad Suite

72 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Amazon Sizmek Ad Suite

YouTube Asset Monetization

71 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු YouTube Asset Monetization

Creative Certification

70 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Creative Certification

HubSpot Growth-Driven Design Certification

70 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Growth-Driven Design Certification

Search Ads 360

70 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Search Ads 360

Microsoft Advertising Shopping

69 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Microsoft Advertising Shopping

Google Play Store Listing

68 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Play Store Listing

Microsoft Advertising Native & Display

68 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Microsoft Advertising Native & Display

HubSpot Contextual Marketing

67 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Contextual Marketing

Amazon Retail for Advertisers

65 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Amazon Retail for Advertisers

Amazon Advertising foundations Certification

64 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Amazon Advertising foundations Certification

HubSpot Inbound Sales Certification

64 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Inbound Sales Certification

Twitter Performance Fundamentals Badge

64 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Twitter Performance Fundamentals Badge

HubSpot CMS For Marketers

62 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot CMS For Marketers

Waze Ads Fundamentals Assessment

58 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Waze Ads Fundamentals Assessment

Amazon DSP Advanced

56 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Amazon DSP Advanced

Klipfolio Partner

56 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Klipfolio Partner

YouTube Music Assessment

54 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු YouTube Music Assessment

Amazon Twitch Gameplan

53 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Amazon Twitch Gameplan

HubSpot Frictionless Sales Certification

53 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Frictionless Sales Certification

HubSpot Digital Marketing Course

52 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Digital Marketing Course

Twitter Video Ad Badge Assessment

51 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Twitter Video Ad Badge Assessment

Get Started On Twitter Badge

50 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Get Started On Twitter Badge

SEMrush Advanced Google Analytics

50 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු SEMrush Advanced Google Analytics

YouTube Music Rights Management

50 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු YouTube Music Rights Management

HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

49 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

Twitter Launch and Connect Badge

49 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Twitter Launch and Connect Badge

Analytics for Beginners

42 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Analytics for Beginners

Android Enterprise Professional

41 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Android Enterprise Professional

Google Tag Manager Fundamentals

39 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Tag Manager Fundamentals

Introduction to Data Studio

35 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Introduction to Data Studio

Google Analytics 360

34 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Analytics 360

Android Enterprise Associate

28 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Android Enterprise Associate

Twitter Cross-Border Advertising Badge

28 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Twitter Cross-Border Advertising Badge

Twitter for Creatives Badge

28 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Twitter for Creatives Badge

Analytics for Power Users

27 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Analytics for Power Users

Google Educator Level 2

26 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Educator Level 2

Google Educator Level 1

22 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Educator Level 1

Bid Manager Optimization Assessment

21 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Bid Manager Optimization Assessment

Doubleclick Studio Assessment

21 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Doubleclick Studio Assessment

Twitter Ads Manager Fundamentals

19 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Twitter Ads Manager Fundamentals

Google My Business Basics

15 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google My Business Basics

Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

14 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

Ad Exchange API Basics

10 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Ad Exchange API Basics

DoubleClick Search Campaign Management Assessment

10 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු DoubleClick Search Campaign Management Assessment

Blog

3 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Blog

Google Ads Fundamentals Certification

3 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Google Ads Fundamentals Certification

Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

2 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

Dynamic Creatives Assessment

2 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Dynamic Creatives Assessment

Waze Ads Advanced Assessment

2 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Waze Ads Advanced Assessment

YouTube Channel Growth

2 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු YouTube Channel Growth

Ad Exchange Brand Controls Basics

1 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Ad Exchange Brand Controls Basics

Advanced Content Marketing with Brian Dean

1 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Advanced Content Marketing with Brian Dean

Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

1 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

Bing Accreditation Exam

1 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Bing Accreditation Exam

Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

1 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

Competitive Analysis and Keyword Research Course

1 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Competitive Analysis and Keyword Research Course

Digital Sales Certification

1 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු Digital Sales Certification

DoubleClick Campaign Manager Assessment

1 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු DoubleClick Campaign Manager Assessment

LinkedIn .NET Framework

1 සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු LinkedIn .NET Framework