இலவச சரியான சான்றிதழ் தேர்வு பதில்கள்

நீங்கள் இலவச, சரியான சான்றிதழ் தேர்வு பதில்களைத் தேடுகிறீர்களானால், நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள். இலவசச் சரியான சான்றிதழ் தேர்வுப் பதில்களைப் பெறுவதில், நாங்கள் பரந்த அளவிலான சான்றிதழ் தேர்வுகள் மற்றும் அவற்றின் பதில்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறோம்.. நீங்கள் குறிப்பிட்ட பரீட்சைக்குத் தயாராவதற்கு விரும்பினாலும் அல்லது உங்கள் அறிவை மேம்படுத்த விரும்பினாலும், உங்களுக்குத் தேவையான ஆதாரங்கள் எங்களிடம் உள்ளன.

நீங்கள் தொடங்குவதற்குத் தயாராக இருந்தால், எங்கள் வலைத்தளத்திற்குச் சென்று எங்களிடம் உள்ள ஆதாரங்களைப் பாருங்கள். உங்களின் அடுத்த சான்றிதழ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு தேவையான அனைத்தையும் நீங்கள் காண்பீர்கள் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம். வருகைக்கு நன்றி, இலவச சரியான சான்றிதழ் தேர்வு பதில்களைப் பெறுங்கள்!

Google Shopping Certification

245 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Shopping Certification

Display & Video 360

224 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Display & Video 360

Campaign Manager Certification

218 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Campaign Manager Certification

Google Ads Display Certification

203 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Ads Display Certification

Google Ads Search Certification

201 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Ads Search Certification

Google Ads Video Certification

176 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Ads Video Certification

HubSpot Inbound Marketing Certification

170 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Inbound Marketing Certification

Google Ads - Measurement Certification

166 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Ads - Measurement Certification

Grow Offline Sales Certification

150 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Grow Offline Sales Certification

HubSpot Inbound Certification

149 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Inbound Certification

Google Analytics Certification

148 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Analytics Certification

Mobile Experience Certification Exam

147 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Mobile Experience Certification Exam

Google Ads Creative

145 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Ads Creative

Google Ads Apps Assessment

143 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Ads Apps Assessment

Amazon DSP Certification

121 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Amazon DSP Certification

Digital Garage Final Exam

119 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Digital Garage Final Exam

Klipfolio Expert

118 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Klipfolio Expert

Digital Garage Quiz

115 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Digital Garage Quiz

HubSpot Marketing Software Certification

112 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Marketing Software Certification

Yandex Direct

112 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Yandex Direct

HubSpot Reporting

110 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Reporting

HubSpot Service Hub Software Certification

110 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Service Hub Software Certification

Yandex Metrica

105 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Yandex Metrica

Woorank Certification

101 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Woorank Certification

Google Analytics Individual Qualification

99 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Analytics Individual Qualification

Microsoft Search Advertising

99 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Microsoft Search Advertising

HubSpot Social Media Certification

97 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Social Media Certification

YouTube Content Ownership

97 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் YouTube Content Ownership

Amazon Sponsored Ads Foundations

96 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Amazon Sponsored Ads Foundations

HubSpot Sales Software Certification

96 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Sales Software Certification

Google Cloud Platform Business Professional

95 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Cloud Platform Business Professional

HubSpot Revenue Operations

93 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Revenue Operations

HubSpot Email Marketing Certification

91 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Email Marketing Certification

HubSpot Digital Advertising

89 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Digital Advertising

HubSpot Sales Enablement Certification

88 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Sales Enablement Certification

HubSpot Content Marketing Certification

87 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Content Marketing Certification

HubSpot CMS for Developers Certification

74 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot CMS for Developers Certification

Growth-Driven Design Agency Certification

73 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Growth-Driven Design Agency Certification

HubSpot Inbound Marketing Optimization

73 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Inbound Marketing Optimization

HubSpot SEO Certification Course

73 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot SEO Certification Course

Amazon Sizmek Ad Suite

72 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Amazon Sizmek Ad Suite

YouTube Asset Monetization

71 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் YouTube Asset Monetization

Creative Certification

70 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Creative Certification

HubSpot Growth-Driven Design Certification

70 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Growth-Driven Design Certification

Search Ads 360

70 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Search Ads 360

Microsoft Advertising Shopping

69 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Microsoft Advertising Shopping

Google Play Store Listing

68 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Play Store Listing

Microsoft Advertising Native & Display

68 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Microsoft Advertising Native & Display

HubSpot Contextual Marketing

67 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Contextual Marketing

Amazon Retail for Advertisers

65 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Amazon Retail for Advertisers

Amazon Advertising foundations Certification

64 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Amazon Advertising foundations Certification

HubSpot Inbound Sales Certification

64 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Inbound Sales Certification

Twitter Performance Fundamentals Badge

64 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Twitter Performance Fundamentals Badge

HubSpot CMS For Marketers

62 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot CMS For Marketers

Waze Ads Fundamentals Assessment

58 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Waze Ads Fundamentals Assessment

Amazon DSP Advanced

56 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Amazon DSP Advanced

Klipfolio Partner

56 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Klipfolio Partner

YouTube Music Assessment

54 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் YouTube Music Assessment

Amazon Twitch Gameplan

53 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Amazon Twitch Gameplan

HubSpot Frictionless Sales Certification

53 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Frictionless Sales Certification

HubSpot Digital Marketing Course

52 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Digital Marketing Course

Twitter Video Ad Badge Assessment

51 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Twitter Video Ad Badge Assessment

Get Started On Twitter Badge

50 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Get Started On Twitter Badge

SEMrush Advanced Google Analytics

50 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் SEMrush Advanced Google Analytics

YouTube Music Rights Management

50 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் YouTube Music Rights Management

HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

49 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

Twitter Launch and Connect Badge

49 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Twitter Launch and Connect Badge

Analytics for Beginners

42 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Analytics for Beginners

Android Enterprise Professional

41 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Android Enterprise Professional

Google Tag Manager Fundamentals

39 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Tag Manager Fundamentals

Introduction to Data Studio

35 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Introduction to Data Studio

Google Analytics 360

34 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Analytics 360

Android Enterprise Associate

28 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Android Enterprise Associate

Twitter Cross-Border Advertising Badge

28 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Twitter Cross-Border Advertising Badge

Twitter for Creatives Badge

28 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Twitter for Creatives Badge

Analytics for Power Users

27 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Analytics for Power Users

Google Educator Level 2

26 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Educator Level 2

Google Educator Level 1

22 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Educator Level 1

Bid Manager Optimization Assessment

21 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Bid Manager Optimization Assessment

Doubleclick Studio Assessment

21 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Doubleclick Studio Assessment

Twitter Ads Manager Fundamentals

19 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Twitter Ads Manager Fundamentals

Google My Business Basics

15 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google My Business Basics

Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

14 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

Ad Exchange API Basics

10 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Ad Exchange API Basics

DoubleClick Search Campaign Management Assessment

10 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் DoubleClick Search Campaign Management Assessment

Blog

3 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Blog

Google Ads Fundamentals Certification

3 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Google Ads Fundamentals Certification

Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

2 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

Dynamic Creatives Assessment

2 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Dynamic Creatives Assessment

Waze Ads Advanced Assessment

2 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Waze Ads Advanced Assessment

YouTube Channel Growth

2 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் YouTube Channel Growth

Ad Exchange Brand Controls Basics

1 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Ad Exchange Brand Controls Basics

Advanced Content Marketing with Brian Dean

1 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Advanced Content Marketing with Brian Dean

Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

1 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

Bing Accreditation Exam

1 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Bing Accreditation Exam

Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

1 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

Competitive Analysis and Keyword Research Course

1 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Competitive Analysis and Keyword Research Course

Digital Sales Certification

1 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் Digital Sales Certification

DoubleClick Campaign Manager Assessment

1 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் DoubleClick Campaign Manager Assessment

LinkedIn .NET Framework

1 என்பதற்கான சரியான பதில்கள் LinkedIn .NET Framework